Náš přístup

Jako přední potravinářská společnost máme odpovědnost nabízet zdravé potraviny, ale také podporovat zdraví a pomáhat spotřebitelům přijímat zdravé stravovací návyky. Prostřednictvím našeho širokého portfolia se snažíme poskytovat odborné odpovědi v otázkách veřejného zdraví a výživy. Věříme, že naše komunikace a služby pomohou vzdělávat spotřebitele o důležitosti zdravé výživy a zdravého životního stylu. Zároveň se snažíme poskytovat zdravotnickým pracovníkům relevantní informace o důležitosti správné výživy všech věkových skupin.

Zavázali jsme se k odpovědné reklamě v souladu s Kodexem mezinárodní obchodní komory pro odpovědnou marketingovou komunikaci potravin a nápojů, národními a regionálními standardy. Přístup naší společnosti k zodpovědnému marketingu zahrnuje veškerou placenou a neplacenou komunikaci vytvořenou společností Danone, a zejména materiály použité k propagaci svých značek nebo výrobků zákazníkům.

Zavazujeme se zajistit, aby naše marketingová komunikace byla v rámci zákona, slušná, čestná, pravdivá a s tvrzeními, které mají spolehlivý vědecký základ.

Konkrétněji:

• Poskytujeme informace o výživové hodnotě našich výrobků, které umožňují spotřebitelům a odborníkům v oblasti výživy činit rozhodnutí v oblasti stravování na základě dostupných informací.

• Speciální důraz klademe na praktické informace, abychom podpořili spotřebitele při vytváření zdravé stravy pro sebe a své rodiny.

• Dbáme na to, aby naše informace o výhodách produktu byly spolehlivé a srozumitelné pro naše zákazníky.

Ve spolupráci s příslušnými orgány, jako je Světová federace inzerentů a Mezinárodní obchodní komora (ICC), podporujeme rozvoj obecných principů v této oblasti a jejich integraci do samoregulačních kódů a systémů v oblasti reklamy a marketingu ve světě.

Naše globální principy

Společnost Danone se zavazuje, že bude při rozdělování finančních prostředků určených na marketingové výdaje dbát především na podporu zdravých výrobků.

90 % objemu prodeje společnosti Danone ve zdravých kategoriích, což představuje drtivou většinu našich výdajů, je věnován na marketing zdravých výrobků. Díky našim závazkům v oblasti výživy očekáváme, že se v následujících letech globálně zvýší naše marketingové výdaje na zdravé výrobky a zdravější alternativy potravin. Jsme si vědomi prevalence chronických chorob souvisejících se stravou a životním stylem. Naší politikou a zásadou je vyhýbat se jakýmkoliv typům zpráv, které by mohly povzbudit nadměrnou spotřebu jakýchkoliv našich výrobků nebo snahu o podporu nezdravého životního stylu. Zavazujeme se, že produkty budeme prezentovat v kontextu vyvážené stravy.

V naší reklamě také nepoužíváme modely nebo aktérů „velikosti 0“, abychom ukázali, že nepodporujeme „nezdravou“ štíhlost. Společnost Danone se rovněž zavazuje podporovat rozmanitost své reklamy.

 

Marketing na děti

V Danone jsme přesvědčeni, že je nezbytné povzbuzovat děti ke zdravé výživě a aktivnímu životnímu stylu již od útlého věku, aby se jejich návyky udržely i v dospělosti.

Naše marketingová komunikace je v souladu se všemi příslušnými zákony / pravidly pro marketing směrovaný na děti.

Jsme signatářem místních i regionálních závazků a také uplatňujeme zásady globálního závazku společnosti Danone k marketingu směrovaného na děti z prosince 2019.

Marketingová komunikace zaměřená na děti do 12 let* se může týkat pouze produktů, které splňují příslib Danone v rámci lokálních kritérií výživy (EU Pledge).

V Danone uplatňujeme tato pravidla:

1.Licencované postavy, známé osobnosti, vlivní lidé a prémie

Používání licencovaných postav, filmových vazeb, celebrit, vlivných osob a prémií primárně atraktivních pro děti mladší 12 let je možné pouze ve spojení s produkty, které při marketingové komunikaci s dětmi splňují kritéria výživy Danone Pledge Nutrition.

2.Balení, místo prodeje

Používání licencovaných postav, filmových vazeb, celebrit a prémií primárně atraktivních pro děti mladší 12 let je možné pouze na marketingovou komunikaci na obalech a na místě prodeje (kromě běžného zobrazení) v souvislosti s výrobky, které splňují konkrétní výživové kritéria.

3.Školy a místa, kde se shromažďují děti

 • Žádná marketingová komunikace produktů na základních školách a v jejich blízkosti, ani na středních školách,
 • účast pouze na vzdělávacích programech zaměřených na děti mladší 12 let a odběr vzorků výrobků pouze v případě, že je na školní účely výslovně vyžaduje nebo s tím souhlasí vedení školy,
 • zapojení do marketingové komunikace s výrobky nebo do vzorkování výrobků v centrech péče o děti, v rodinách a ve službách pro děti pouze s výrobky vyhovujícími kritériím výživy Danone Pledge Nutrition a po konzultaci s vedením těchto zařízení.

* Týká se to placené a neplacené komunikace vytvořené společností Danone s úmyslem propagovat své výrobky dětem do 12 let pomocí televize, rozhlasu, tisku, kina, online (na všech digitálních platformách včetně webových stránek vlastněných společností a jiných společností vlastněných společností, profily na sociálních sítích) , DVD / CD-ROM, přímý marketing, umístění produktu, interaktivní hry, outdoorový marketing, mobilní a SMS marketing. Marketingová komunikace Danone se považuje za adresovanou dětem mladším 12 let, pokud tyto děti představují alespoň 30% publika.

 

Marketing v oblasti náhrad mateřského mléka

Společnost Danone se zavazuje dodržovat následující hlavní zásady v souladu se svými zásadami Politiky pro prodej a marketing náhrad mateřského mléka.

Politika pro prodej a marketing náhrad mateřskéh mléka – PDF

 • Uznáváme důležitost Kodexu WHO (Světová zdravotnická organizace) a příslušných rezolucí WHA (Světového zdravotnické shromáždění) a zavazujeme se tyto zásady dodržovat.

 • Podporujeme doporučení WHO v oblasti veřejného zdraví týkající se výlučného kojení v prvních šesti měsících věku dítěte, po kterém následuje pokračování kojení spolu se zaváděním bezpečných a vhodných doplňkových potravin.

 • Doporučujeme pokračovat v kojení do dvou let věku dítěte a dále, spolu se zavedením bezpečných a vhodných doplňkových potravin po dosažení šesti měsíců věku dítěte.*

 • Zavázali jsme se, že zajistíme, aby praxe kojení nebyla narušována prostřednictvím marketingových materiálů týkajících se našich produktů.

 • V žádné zemi, kde působíme, nepropagujeme ani neinzerujeme počáteční kojeneckou výživu (0-6 měsíců) ani související předměty (jako jsou lahve či dudlíky).

 • V zemích s tzv. vyšším rizikem neinzerujeme ani nepropagujeme pokračovací kojeneckou výživu (6–12 měsíců).

 • V zemích s tzv. vyšším rizikem nebudeme inzerovat ani propagovat doplňkové potraviny a nápoje pro kojence mladší šesti měsíců.

 • Podporujeme a prosazujeme odpovědné marketingové postupy, které podporují zdraví a bezpečnou výživu pro všechny kojence a malé děti.

 • Spolupracujeme s partnery, obchodními sdruženími, průmyslovými skupinami a dalšími zainteresovanými stranami s cílem vytvořit povědomí a prosazovat odpovědné a etické marketingové postupy.

 •  Spolupracujeme s našimi odběrateli a partnery, kteří naším jménem uvádějí výrobky na trh, abychom zvýšili povědomí a zdůraznili důležitost dodržování příslušných zákonů, Kodexu WHO a naší Politiky pro prodej a marketing náhrad mateřského mléka.

 • Dodržujeme všechny příslušné zákony a předpisy v zemích, kde působíme.

 •  Respektujeme úlohu národních vlád při stanovování politik v oblasti zdraví, které odpovídají sociálním a legislativním kontextům a celkovým cílům rozvoje v daných zemích.
 • Monitorujeme naše marketingové aktivity podle zásad a cílů Kodexu WHO, nezávisle na jakýchkoli dalších opatřeních přijatých vládami k implementaci Kodexu WHO, a podnikáme kroky k potvrzení, že naše kroky na všech úrovních jsou v tomto ohledu v souladu s našimi závazky.
 • Zavazujeme se zajišťovat, že kvalita je nejvyšší prioritou, s odpovídajícím vedením a prostředky k vytváření a poskytování prostředí kvality a bezpečnosti potravin, které splňuje přísné hygienické normy a normy kontroly kvality, jako jsou mezinárodní pokyny vypracované Komisí Codex Alimentarius a další relevantní místní zákony a předpisy.

*Uznáváme zdravotní a stravovací doporučení v jednotlivých zemích, která mohou doporučit zavedení bezpečných a vhodných doplňkových potravin po dosažení 4 měsíců věku dítěte. Země, které jsou považovány za státy s nízkým rizikem, mohou uvádět na trh doplňkové potraviny v souladu s těmito stravovacími doporučeními; tyto výrobky jsou však vždy prezentovány jako součást smíšené stravy a nikdy nejsou propagovány na úkor samotného kojení nebo jako náhrada mateřského mléka.