Prohlášení o ochraně osobních údajů

Základní zásady a náš závazek chránit osobní údaje

Ve společnosti Danone jsme přijali závazek v maximální možné míře chránit Vaše osobní údaje. Máme za cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat Vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat své postupy. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady:

 • nejste povinni nám poskytnout žádné námi požadované osobní údaje. Pokud se však rozhodnete námi požadované osobní údaje neposkytnout, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout některé služby nebo produkty;
 • Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ke konkrétním účelům, které s Vámi sdílíme a/nebo se kterými jste souhlasili;
 • naším cílem je shromažďovat, zpracovávat a používat co nejméně osobních údajů;
 • pokud Vaše osobní údaje shromažďujeme, snažíme se uchovávat je v podobě co možná nejpřesnější a nejaktuálnější;
 • jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a není od nás na základě platné právní úpravy vyžadováno je uchovávat, učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci;
 • Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zveřejňovány jiným způsobem než tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

V závislosti na našem vztahu budeme Vaše osobní údaje shromažďovat a používat různými způsoby.  Kliknutím na níže uvedené odkazy se dozvíte, jaké informace o Vás shromažďujeme a jak tyto osobní údaje používáme:

 1. návštěvníci našich webových stránek a uživatelé našich aplikací a služeb;
 2. zákazníci a potenciální zákazníci v souvislosti s nákupy online;
 3. lidé, kteří se na nás obracejí s dotazy (například prostřednictvím našich kontaktních center pro zákazníky);
 4. účastníci nebo potenciální účastníci akcí souvisejících se společností Danone;
 5. osoby, se kterými přicházíme do styku v průběhu podnikání a které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií (kromě dodavatelů); nebo
 6. osoby, jejichž osobní údaje shromažďujeme nepřímo.

Co toto Prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje:

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje následující důležitá témata týkající se Vašich Osobních údajů (více informací získáte kliknutím na odkazy):

1. Kdo jsme?

Společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, IČO: 452 72 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 1514, je odpovědná za ochranu osobních údajů, které nám sdělíte. Tam, kde mluvíme o „Danone“, „my“ nebo „naše“, máme na mysli společnost Danone. V souladu s předpisy platnými pro zpracování osobních údajů je společnost Danone „Správcem osobních údajů“.

Pokud chcete získat více informací o společnosti Danone a jejích produktů, prosím, navštivte následující webovou stránku: https://danone.cz/.

Správce dodržuje povinnosti vyplývající z nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a platných právních předpisů, které v České republice implementují GDPR, zejména pak zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

2. Jaké osobní údaje sbíráme a jak?

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na našem vztahu s Vámi, účelu shromažďování a produktu nebo službě, které Vám poskytujeme. Další podrobnosti o osobních údajích, které shromažďujeme, naleznete v níže uvedené části, která nejlépe vystihuje náš vztah s Vámi.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat přímo od Vás.

Osobní údaje o sobě nám můžete poskytnout návštěvou našich webových stránek nebo aplikací, vytvořením účtu u nás, objednáním produktů nebo služeb od nás, registrací k odběru našich newsletterů nebo sdělení (včetně marketingových zpráv) jakýmkoli způsobem (např. SMS, telefonním hovorem atd.), účastí v průzkumu, výzkumné aktivitě, hře, soutěži, kterou pořádáme, zasláním dotazu nebo žádosti, kontaktováním nás telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky, vyplněním našich formulářů (online i offline), registrací na událost, kongres nebo seminář (online nebo offline) nebo zveřejněním či komentováním na našich stránkách sociálních médií (např. Facebook nebo Instagram) nebo zapojením se do naší další komunikace v digitálních médiích.

Některé z těchto údajů jsou shromažďovány prostřednictvím cookies a podobných sledovacích technologií – další podrobnosti najdete v našem Prohlášení o cookies

Vaše osobní údaje můžeme také získat od třetích stran, jako jsou: naši obchodní partneři, včetně marketingových agentur, společností zabývajících se průzkumem trhu, společností, které se podílejí na našich propagačních akcích, maloobchodních prodejců; rodiny, přátelé a další osoby, které nám poskytují Vaše osobní údaje, protože jste s tím souhlasili nebo si myslí, že byste mohli mít zájem o naše produkty a služby, nebo s Vámi chtějí sdílet produkt nebo službu; a další třetí strany, jako jsou poskytovatelé/vlastníci médií, veřejné webové stránky a webové stránky třetích stran, platformy sociálních médií, reklamní platformy, naši dodavatelé nebo společnosti naší skupiny (v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů označované jako „třetí strany“ nebo „dodavatelé“).

Návštěvníci našich webových stránek a uživatelé našich aplikací a služeb.

My nebo třetí strany naším jménem o Vás můžeme shromažďovat a používat následující informace:

 1. osobní kontaktní údaje, jako je Vaše jméno, pohlaví, e-mailová adresa, adresa bydliště a telefonní číslo (čísla);
 2. přihlašovací údaje k účtu, jako je Vaše uživatelské jméno, e-mailové uživatelské jméno, heslo a fotografie;
 3. údaje o komunikaci mezi Vámi a námi, které mohou zahrnovat podrobnosti o naší konverzaci prostřednictvím chatu a kontaktních formulářů dostupných na našich webových stránkách a/nebo v aplikacích;
 4. údaje o profilu na sociálních sítích nebo účtech třetích stran, pokud k vytvoření účtu a přihlášení používáte účet na sociálních sítích nebo účet třetí strany nebo pokud nám je sdělíte;
 5. pokud na naše webové stránky a/nebo do našich aplikací vložíte obsah (například osobní svědectví nebo recenzi);
 6. údaje o zdravotním stavu, pokud nám je poskytnete – viz níže oddíl „Zvláštní kategorie osobních údajů“;
 7. Vaše účast v průzkumu, hře, soutěži, propagaci nebo soutěži (včetně samotného příspěvku, kterým může být fotografie, komentář nebo odpověď na otázku);
 8. veškeré údaje, které nám poskytnete při registraci nebo jako člen jakýchkoli klubů, komunit nebo programů, které nabízíme;
 9. informace o jiných osobách než o Vás, například osobní údaje o Vašich rodinných příslušnících, pokud nám takové informace poskytnete přímo;
 10. informace o tom, jakým způsobem využíváte naše zprávy a sdělení (například e-maily, SMS, rychlé zprávy), včetně toho, zda jsou Vám doručeny, zda je otevíráte, na jaké odkazy v nich klikáte a zda se z jejich odběru odhlašujete, pokud je můžeme shromažďovat;
 11. veškeré aktualizace údajů, které nám byly poskytnuty; a
 12. osobní údaje vytvořené a zaznamenané při používání našich webových stránek, aplikací a/nebo služeb, včetně:
  1. technické informace – zahrnují adresu internetového protokolu (IP) použitou k připojení Vašeho zařízení k internetové adrese, typ zařízení, které používáte, adresu webové stránky a zemi, ze které přistupujete k informacím, požadované soubory, typ a verzi prohlížeče, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platformu; a
  2. informace o Vaší návštěvě a Vašem chování na našich webových stránkách a/nebo v aplikacích (například stránky, na které jste klikli) – může se jednat o čas a délku návštěvy určitých stránek, informace o činnosti na stránce (například rolování, kliknutí a přejetí myší, informace sdílené s ostatními, včetně informací sdílených prostřednictvím e-mailu a sociálních médií), metody použité k odchodu ze stránky, údaje o provozu, údaje o poloze, webové deníky a další údaje o komunikaci a informace poskytnuté při žádosti o další služby nebo stahování. 

 Zákazníci a potenciální zákazníci v souvislosti s nákupy online

My nebo třetí strany naším jménem můžeme shromažďovat a používat některé informace o Vás, a to:

 1. osobní údaje návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich aplikací a služeb, jak je uvedeno výše;
 2. Váš věk;
 3. Vaše pohlaví;
 4. informace o objednávkách a přepravní údaje, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní čísla;
 5. informace o tom, jaké produkty jste u nás zakoupili, a o produktech, které jste přidali do košíku;
 6. Vaše preference odběru e-mailů;
 7. informace o tom, jakým způsobem pracujete s našimi e-maily, pokud je můžeme shromáždit, včetně toho, zda jsou Vám doručeny, zda je otevíráte, na jaké odkazy v nich klikáte a zda se z jejich odběru odhlašujete;
 8. demografické údaje a zájmy, jako je Váš věk, pohlaví, preferované produkty a životní styl. Preference životního stylu mohou zahrnovat Vaše preference některých produktů, které nabízíme, a Vaše zájmy související s těmito produkty. Určité preference a zájmy o Vás můžeme také odvozovat na základě Vašich zvyklostí při prohlížení webu, historie nákupů, Vaší zpětné vazby a odpovědí na průzkumy nebo průzkumy trhu a Vašich demografických údajů;
 9. informace o jiných osobách než o Vás, například osobní údaje o Vašich rodinných příslušnících, pokud nám takové informace poskytnete přímo.

 Lidé, kteří se na nás obracejí s dotazy (například prostřednictvím našich kontaktních center pro zákazníky)

My nebo třetí strany naším jménem můžeme shromažďovat a používat některé informace o Vás, a to:

 1. Vaše jméno včetně titulu;
 2. Vaši adresu bydliště;
 3. Vaši e-mailovou adresu;
 4. Vaše telefonní číslo;
 5. Vaše datum narození;
 6. Vaše kontaktní preference;
 7. informace poskytnuté při korespondenci s námi (například prostřednictvím našich linek péče a/nebo linek zákaznického servisu nebo sociálních médií), které mohou zahrnovat záznamy hovorů, pokud nám voláte přímo – pokud zahrnují informace o Vašem zdravotním stavu, viz níže oddíl „Zvláštní kategorie osobních údajů“;
 8. informace o jiných osobách než o Vás, například osobní údaje o Vašich rodinných příslušnících, pokud nám takové informace poskytnete přímo; a
 9. veškeré aktualizace informací, které nám byly poskytnuty.

 Účastníci nebo potenciální účastníci akcí souvisejících se společností Danone

My nebo třetí strany naším jménem můžeme shromažďovat a používat některé informace o Vás při účasti na akcích (včetně školení a e-learningů), včetně následujících:

 1. osobní kontaktní údaje, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště a telefonní číslo;
 2. údaje o Vašem zaměstnání (pokud se účastníte jménem svého zaměstnavatele);
 3. obor, ve kterém působíte, Vaše odborná kvalifikace a činnost a profesní údaje, jako jsou údaje týkající se Vaší historie vzdělání/profesního zaměření;
 4. údaje, které poskytnete v souvislosti se samotnou akcí (například formuláře pro návštěvníky, dotazníky zpětné vazby, záznamy nebo rozhovory z akce a fotografie z akce a obsah, který poskytnete v rámci akce (například pokud položíte otázku), a údaje o Vaší cestě a ubytování); a
 5. veškeré informace o stravě, které nám poskytnete (v případě potřeby).

Osoby, se kterými přicházíme do styku v průběhu podnikání a které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií (kromě dodavatelů)

Pokud s Vámi společnost Danone komunikuje jako s externí zúčastněnou stranou, která nespadá do výše uvedených kategorií, například pokud jste zástupcem některého z našich klientů, zástupcem průmyslové nebo srovnatelné společnosti, vědcem, zdravotnickým pracovníkem, akademickým pracovníkem, zástupcem nevládní nebo spotřebitelské organizace, politikem, tvůrcem politiky, regulačním orgánem, investorem, mimofinanční ratingovou agenturou, novinářem, zástupcem obchodních sdružení atd., můžeme my nebo třetí strany naším jménem shromažďovat a používat o Vás následující informace:

 1. profesní kontaktní údaje, jako je titul, jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, kontakty na sociální sítě, jazyk komunikace;
 2. údaje o Vašem zaměstnání (pracovní pozice, organizace, jakákoli jiná pozice, kterou můžete zastávat) a/nebo příslušnost k politické straně (pouze pokud jste ji zjevně zveřejnili);
 3. obor, ve kterém působíte, Vaše odborná kvalifikace a činnost a profesní údaje, jako jsou údaje týkající se Vaší historie vzdělání/profesního zaměstnání; a
 4. veškeré další informace, které nám poskytnete v průběhu naší interakce s Vámi.

Pokud jste dodavatelem společnosti Danone nebo pro ni jednáte, toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se na vás nevztahuje. Příslušné zásady ochrany osobních údajů nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů Vám budou zpřístupněny samostatně.

Osoby, jejichž osobní údaje shromažďujeme nepřímo

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i z jiných zdrojů, když:

 1. vyhledáváte naše produkty a služby a sdílíte obsah na stránkách sociálních médií, webových stránkách nebo aplikacích souvisejících s našimi produkty nebo v reakci na naše propagační materiály na sociálních médiích;
 2. shromažďujeme Vaše osobní údaje z jiných veřejných zdrojů (například z komentářů na jiných webových stránkách, než jsou ty naše), které zmiňují společnost Danone nebo některou z jejích značek. Veřejně dostupné údaje o Vás můžeme shromažďovat také jako o veřejné osobě pro účely obchodních cílů;
 3. Vaše osobní údaje nám poskytují poskytovatelé médií a maloobchodní prodejci, například údaje o historii Vašich nákupů a profil Vaší věrnostní karty; a
 4. Vaše osobní údaje nám poskytují třetí strany (tj. poskytovatelé médií, marketingové technologie nebo reklamní technologická řešení), jako jsou Vaše demografické údaje (například věk, rodičovský status), Vaše poloha, Vaše zájmy a Váš nákupní záměr. Některé z těchto údajů mohly být shromážděny na základě použití cookies a dalších podobných sledovacích technologií.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost Danone se v zásadě nesnaží zpracovávat zvláštní kategorii osobních údajů, tj. citlivé údaje, které se Vás týkají. Některé osobní údaje, které o Vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete, však mohou být zvláštními kategoriemi osobních údajů, často se týkají zdraví a životních podmínek.

Tento typ údajů budeme zpracovávat pouze pro účely, k nimž nám dáte výslovný souhlas, nebo za jiných okolností povolených zákonem (například obrana právních nároků).

3. Účel a právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny účely, pro které shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, a právní základy pro jejich použití. Další informace o našich právních základech jsou uvedeny pod tabulkou. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny níže uvedené způsoby použití se budou týkat každého jednotlivce:

Náš účel (naše účely) zpracování Vašich osobních údajů Náš právní základ
Správa našich vztahů s Vámi

 • Umožnit Vám přístup, používání a zadávání objednávek prostřednictvím našich aplikací a webových stránek
 • Usnadnění doručování zásilek pro Vás
 • Přijímat od Vás dotazy týkající se našich produktů a služeb a našeho podnikání a odpovídat na ně, a to i prostřednictvím našich webových stránek a aplikací
 • Abychom Vás mohli zvát na schůzky, kongresy nebo jiné akce, na které jste se přihlásili nebo o které jste projevili zájem, a spravovat Vaši účast na těchto akcích
 • Požádat Vás o zanechání recenze, poskytnutí zpětné vazby nebo vyplnění zákaznického průzkumu nebo o účast v průzkumu trhu
 • Abychom Vám poskytli a přizpůsobili naše produkty, služby a nabídky
 • Zasílat Vám sdělení o službách: například informace o Vaší objednávce, informace související se službou nebo klubem, které jste si u nás vyžádali, informace o dostupnosti produktu, který jste si chtěli zakoupit a požádali jste nás, abychom Vás o tom informovali, nebo informace o změnách našich smluvních podmínek nebo tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Pokud jste se zúčastnili některé z našich propagačních akcí, slosování o ceny, her, soutěží nebo soutěží, abychom ji mohli spravovat v souladu s jejími podmínkami
 • Zpracování Vašich plateb
 • Sledování našich interakcí s Vámi
 • K ověření Vašich přihlašovacích údajů, ověření Vaší totožnosti a vytvoření a správě Vašeho účtu (účtů) u společnosti Danone
 • Vedení záznamů o Vašem souhlasu a správa Vašich žádostí o právech subjektu údajů
 • Smluvní nutnost
 • Oprávněné zájmy
 • Dodržování právních povinností

Marketing našich produktů nebo služeb

 • Zasílat Vám aktualizace, novinky, propagační, marketingové a jiné komunikační materiály jakýmikoliv prostředky (například telefonicky, poštou, e-mailem, prostřednictvím sociálních médií a aplikací pro zasílání rychlých zpráv) se souhlasem, pokud to vyžadují platné zákony, pokud jste nám neřekli, že si nepřejete, abychom Vám je zasílali
 • Doporučovat relevantní produkty a služby, a to i na základě Vašich zdravotních údajů, pokud jsme k tomu získali Váš výslovný souhlas
 • Informovat Vás, kdy je k dispozici produkt, který jste si chtěli zakoupit, a Vy jste nás požádali, abychom Vás o tom informovali
 • Vytvářet profily (například skupiny, které mohou mít společné charakteristiky) na základě Vašich zájmů, preferencí a dalších informací (nebo jejich kombinace), které nám pomáhají pochopit, které produkty a služby Vás osloví
 • Abychom Vám mohli zobrazovat personalizovaný obsah nebo reklamu buď přímo, nebo prostřednictvím webových stránek a aplikací třetích stran, jakož i prostřednictvím tradičních kampaní a kampaní v sociálních médiích.
 • Vytvářet spotřebitelské kategorie (segmenty) lidí, kteří mají podobné zájmy a preference jako Vy, abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah nebo reklamu buď přímo, nebo prostřednictvím webových stránek a aplikací třetích stran, jakož i prostřednictvím tradičních kampaní a kampaní v sociálních médiích
 • Vytvářet komunity značky
 • Zobrazovat reference nebo recenze, které zanecháte na našich webových stránkách, v aplikacích a službách, aby si je mohli prohlédnout ostatní zákazníci
 • K určení účinnosti naší komunikace, propagačních kampaní a reklamy, včetně analýzy informací shromážděných s pomocí externích zdrojů
 • Abychom porozuměli Vašim činnostem na sociálních sítích, kde zmiňujete některou z našich značek
 • Abychom pochopili a budovali image/reputaci naší společnosti a značky
 • Oprávněné zájmy
 • Souhlas (pokud jste jej udělili)

Řízení a zlepšování našich procesů a obchodních operací

 • Poskytování, zlepšování, údržba, zabezpečení a technická podpora našich webových stránek a aplikací
 • Abychom Vás rozpoznali, když se vrátíte na naše webové stránky a aplikace, abychom mohli ukládat informace o Vašich preferencích a umožnili nám přizpůsobit naše webové stránky a aplikace podle Vašich individuálních zájmů
 • Vyhodnocovat Vaši návštěvu našich webových stránek a aplikací a Vaše využívání našich služeb a připravovat zprávy pro sestavení statistik, abychom pochopili, jaký typ lidí naše webové stránky, aplikace a služby využívá, jak naše webové stránky, aplikace a služby využívá a jak naše webové stránky, aplikace a služby udělat intuitivnějšími
 • Abychom mohli spravovat, vyvíjet a zlepšovat naše produkty, služby a komunikaci
 • Ke správě naší sítě a systémů zabezpečení informací
 • Pro účely prevence podvodů
 • Pro účely školení a zajištění kvality
 • Pro účely interního firemního výkaznictví, správy podniku, zajištění odpovídajícího pojistného krytí našeho podnikání, zajištění bezpečnosti firemních zařízení, výzkumu a vývoje a identifikace a zavádění efektivity podnikání
 • Oprávněné zájmy
 • Souhlas (pokud jste jej udělili)

Ostatní účely

 • Dodržovat platné zákony a předpisy
 • Reagovat na žádosti příslušných orgánů veřejné správy
 • K ověření Vaší totožnosti pro bezpečnostní účely, jakož i v případech, kdy jsme k tomu povinni v souladu se zákonnou povinností
 • K dodržování našich povinností v oblasti transparentnosti, boje proti korupci a úplatkářství
 • Pro účely evidence a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • K zajištění Vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob pomocí kamerového systému (CCTV)
 • Pro stanovení výkonu nebo obhajobu našich zákonných práv
 • K vyšetřování a přijímání opatření proti nezákonnému nebo škodlivému chování uživatelů
 • K ochraně společnosti Danone, Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby
 • K podpoře zapojení společnosti do ekosystému zúčastněných stran s cílem vyvinout společná řešení
 • Poskytovat naše odborné znalosti pro informovanější rozhodování, a to v prostředí spolupráce a transparentnosti s osobami s rozhodovací pravomocí a dalšími relevantními zúčastněnými stranami
 • Plnit náš program udržitelnosti a dodržovat všechny platné zákony a předpisy
 • Oprávněné zájmy
 • Dodržování zákonných povinností

Pokud shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje pro nové účely, budeme Vás o tom informovat před jejich shromažďováním nebo v době shromažďování (a v případě potřeby Vás požádáme o souhlas), pokud se důvodně nedomníváme, že je tento účel slučitelný s původním účelem, jak je uvedeno výše.

Právní základ

Právní základy pro použití Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou následující:

 1. Smluvní nezbytnost: použití Vašich osobních údajů je nezbytné k plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s Vámi nebo k provedení kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.
 2. Dodržování zákonných povinností: naše použití Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností.
 3. Oprávněné zájmy: naše použití Vašich osobních údajů je nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy jiných osob. Naše oprávněné zájmy mohou zahrnovat následující:
  1. vedení, růst a rozvoj naší společnosti;
  2. provoz a zajištění bezpečnosti našich webových stránek a aplikací;
  3. zajištění bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance a návštěvníky;
  4. marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;
  5. poskytování služeb našim zákazníkům;
  6. zadávání, sledování a zajištění plnění objednávek u našich dodavatelů;
  7. investování do nových produktů a jejich zavádění ve prospěch komunit, v nichž působíme;
  8. pro interní administrativní účely skupiny; a
  9. vytvářet profily (například skupiny, které mohou mít společné charakteristiky) a poskytovat Vám personalizované zprávy a tipy o produktech přímo, jakož i prostřednictvím tradičních a sociálních mediálních kampaní na základě Vašich zájmů a preferencí. Více informací o tom, jak jsou Vaše osobní údaje používány a jak se můžete odhlásit, je vysvětleno níže v části „Profilování a automatizované rozhodování“ tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.Kdykoli shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje na právním základě oprávněných zájmů, dbáme na to, aby to nepřevážilo nad Vašimi právy jako jednotlivce.
 4. Souhlas: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Pokud jste souhlas udělili, ale později si to rozmyslíte, můžete jej odvolat tak, že nás kontaktujete, a my přestaneme Vaše osobní údaje takto zpracovávat. Pokud však svůj souhlas odvoláte, může to mít dopad na naši schopnost poskytovat Vám naše produkty a související služby.

4. Profilování a automatizované rozhodování

Můžeme analyzovat informace o Vás za účelem vytvoření profilů (například sestavením osob do skupin, o kterých se domníváme, že mají určité společné charakteristiky). Tyto profily používáme k personalizaci našich webových stránek, aplikací, služeb nebo produktů, jakož i naší komunikace s Vámi (například zasíláním/zobrazováním obsahu, který pro Vás může být relevantní a užitečný, s výhradou platných právních předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí v elektronické podobě). Tyto poznatky můžeme také využít k tomu, abychom Vám zobrazovali relevantní reklamu buď na našich webových stránkách nebo v aplikacích, nebo prostřednictvím webových stránek třetích stran.  

Pokud tak učiníme, budeme Vás o tom samozřejmě informovat a dáme Vám možnost proti těmto postupům předem vznést námitku. Váš souhlas získáme také v případech, kdy to vyžaduje právní předpis, například v případech, kdy jsou informace o Vás shromažďovány prostřednictvím určitých typů cookies, které používáme – další podrobnosti o používání cookie naleznete v našem Prohlášení o cookies. Pro další informace o tomto typu zpracování nás můžete také kontaktovat.

U některých služeb a produktů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat automatizovaně. V podstatě to znamená, že rozhodnutí jsou přijímána automaticky bez lidského zásahu. Nebudeme činit rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném rozhodování v rozsahu, který má pro Vás právní účinky nebo významný dopad, aniž bychom Vás o tom předem informovali a poskytli Vám jasné informace o každém takovém automatizovaném rozhodování, včetně našeho zákonného základu pro jeho provedení a možnosti lidského zásahu pro přezkum rozhodnutí.

5. Odkazy na ostatní webové stránky

Naše webové stránky a aplikace mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky, pluginy nebo aplikace třetích stran, které neprovozujeme. Tyto hypertextové odkazy slouží pouze pro Vaši orientaci a pohodlí a neznamenají žádné schválení činnosti těchto webových stránek třetích stran ani žádné spojení s jejich provozovateli.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na osobní údaje, které shromažďujeme nebo které získáváme ze zdrojů třetích stran a nad kterými vystupujeme jako správce osobních údajů, a nemůžeme nést odpovědnost za osobní údaje o Vás, které shromažďují a ukládají třetí strany. Webové stránky třetích stran mají své vlastní podmínky a zásady ochrany osobních údajů a Vy byste si je měli pečlivě přečíst předtím, než jim poskytnete jakékoli osobní údaje.

Nepodporujeme ani jinak nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran ani za jejich podmínky a zásady.

6. Sociální média a další obsah vytvářený uživateli

Některé naše webové stránky a aplikace umožňují uživatelům odesílat vlastní obsah. Mějte na paměti, že jakýkoli obsah odeslaný na stránky našich produktů/značek na platformách sociálních médií může být zobrazen veřejností a znovu zveřejněn, a měli byste být opatrní při poskytování některých osobních údajů, například finančních informací nebo údajů o adrese. Neneseme odpovědnost za žádné kroky jiných osob, pokud zveřejníte osobní údaje na některé z našich stránek produktu/značky na platformách sociálních médií. Vyhrazujeme si právo odstranit obsah vytvořený uživateli, který není v souladu s příslušnými podmínkami.

7. Osobní údaje dětí

Většina našich webových stránek je navržena a určena pro dospělé. Pokud je některá z našich webových stránek určena pro mladší návštěvníky, chápeme, že je důležité přijmout zvláštní opatření na ochranu soukromí a bezpečnost dětí.

Pokud jsou naše webové stránky někdy určeny mladším návštěvníkům, budeme ve všech případech respektovat naše externí závazky týkající se odpovědného marketingu a zajistíme, aby byl před shromažďováním osobních údajů platně získán souhlas rodičů nebo zákonných zástupců v rozsahu, v jakém to vyžadují platné právní předpisy (věk, od kterého je to nutné, se v jednotlivých zemích liší).

Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce v případech, kdy takový souhlas měl být získán, tyto osobní údaje co nejdříve vymažeme.

8. Sdílení osobních údajů s třetími osobami

Při sdílení Vašich osobních údajů s přidruženými společnostmi a dalšími organizacemi dbáme na to, abychom tak činili pouze s organizacemi, které Vaše osobní údaje chrání a dodržují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů stejným nebo podobným způsobem jako my.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy prodány ani pronajaty.

Vaše osobní údaje však můžeme sdílet nebo zveřejňovat způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje budou sdíleny s následujícími třetími stranami pro popsané účely:

 1. Ostatní společnosti/subjekty Danone: Pokud je to v našem oprávněném zájmu pro interní administrativní účely (například zajištění konzistentního a uceleného poskytování produktů našim zákazníkům, firemní strategie, fúze a akvizice, dodržování předpisů, audit a monitorování, výzkum a vývoj a zajištění kvality).
 2. Poskytovatelé služeb třetích stran a subdodavatelé: Včetně těch, které:
  1. pomáhají nám plnit Vaše požadavky, reagovat na Vaše dotazy, plnit Vaše objednávky, poskytovat kupóny, poskytovat Vám vzorky, umožnit Vám účast v loteriích, jako jsou poskytovatelé logistiky, sponzoři a poskytovatelé zákaznické podpory;
  2. provádět základní služby v oblasti informačních technologií a další služby související s podnikáním, jako jsou poskytovatelé vývoje webových stránek/aplikací, poskytovatelé cloudového hostingu, poskytovatelé služeb správy a vyhodnocování, analytici dat, zpracovatelé plateb, poskytovatelé veřejných služeb, pojišťovny;
  3. pomáhají při organizaci našich akcí, marketingových, reklamních a propagačních aktivit;
  4. poskytují analytické a optimalizační služby týkající se našich webových stránek a aplikací;
  5. poskytují zdravotní péči a konzultanti v oblasti výživy, zajištění služeb domácí péče, poskytování výživových doporučení a potravin pro zvláštní výživy dle doporučení, vyřízení a odpověď na požadovaný problém, specifikovaný v komunikaci s infolinkou;
  6. služby v podově distribuci lékarenských prostředků, tj. lékárny;
  7. poskytují služby v cestovním odvětví jako cestovní agentury, ubytovací zařízení a realizují cesty zákazníků a s tím potřebné zajištění dopravy a ubytování.
 3. Platformy sociálních médií: Když naše webové stránky používají sociální pluginy těchto firem (např. tlačítka „To se mi líbí“ a „Sdílet“). Tyto další subjekty mohou získávat a používat osobní údaje o Vaší návštěvě našich stránek nebo aplikací. Pokud si prohlížíte naše webové stránky nebo obsah našich aplikací, mohou být osobní údaje, které shromažďují, propojeny s Vaším účtem na jejich stránkách. Další informace o tom, jak tyto subjekty používají osobní údaje, naleznete v jejich zásadách o ochraně osobních údajů.
 4. Příjemci převodu podniku: Pokud prodáváme nebo kupujeme jakoukoli společnost nebo aktiva (například při fúzi), potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takové firmy nebo aktiv, nebo pokud v podstatě všechna naše aktiva nebo aktiva kterékoli z našich přidružených společností získá třetí strana; v takovém případě budou osobní údaje, které máme k dispozici, jedním z převedených aktiv. V takovém případě případně zpracovává Vaše údaje kupující, který vystupuje jako nový správce údajů, a zpracování Vašich osobních údajů se řídí jeho zásadami o ochraně osobních údajů.
 5. Příjemci právních informací: Pokud jsme ze zákona povinni Vaše osobní údaje zveřejnit (například vládním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení) nebo pokud je zveřejnění nutné k ochraně našich práv nebo práv našich zaměstnanců, zákazníků nebo jiných třetích stran.

S výjimkou výše výslovně uvedených případů nebudeme nikdy sdílet, prodávat ani pronajímat Vaše osobní údaje žádné třetí straně, aniž bychom Vás o tom informovali a případně získali Váš souhlas.

9. Mezinárodní sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou používat, ukládat a/nebo k nim mít přístup zaměstnanci působící mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Spojené království, kteří pracují pro nás, jiné členy naší skupiny nebo důvěryhodné třetí strany.

Pokud poskytneme jakékoli Vaše osobní údaje takovým členům naší skupiny mimo EHP a Spojené království nebo důvěryhodným třetím stranám, přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili, že příjemce Vaše osobní údaje náležitě ochrání, jako například:

 1. zajištění toho, aby Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti v případě předávání mimo EHP nebo vláda Spojeného království v případě předávání mimo Spojené království;
 2. zavedení standardních vzorových smluvních ujednání s příjemcem, která byla schválena Evropskou komisí (nebo vládou Spojeného království v případě předávání mimo Spojené království v řádném termínu);
 3. jakýkoli jiný ochranný mechanismus povolený zákonem.

10. Jak chráníme osobní údaje

Chápeme, že bezpečnost Vašich osobních údajů je důležitá. Vynakládáme maximální úsilí, abychom Vaše osobní údaje ochránili před zneužitím, zásahem, ztrátou, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření, která pomáhají chránit Vaše osobní údaje, a vyžadujeme, aby totéž dělaly i důvěryhodné třetí strany, které pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje. Zavádíme například kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.

V průběhu poskytování Vašich osobních údajů nám mohou být Vaše osobní údaje přenášeny přes internet. Přestože vynakládáme veškeré úsilí na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete, přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Proto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů přenášených na naše webové stránky a že každý takový přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile pak Vaše osobní údaje obdržíme, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim.

Pokud jsme Vám poskytli nebo pokud jste si sami zvolili heslo, které Vám umožňuje přístup k Vašemu online účtu, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete uchovávat v tajnosti.

11. Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme a používáme, na době trvání Vašeho smluvního vztahu s námi a/nebo na době, která je nutná pro dodržení platných zákonů a předpisů, jakož i pro určení, výkon nebo obhajobu našich zákonných práv.

Například pokud u nás provedete nákup online nebo se zaregistrujete na webinář, budeme uchovávat osobní údaje související s Vaším nákupem nebo registrací, abychom mohli plnit konkrétní smlouvu, kterou jste uzavřeli. Poté budeme osobní údaje uchovávat po dobu, která nám umožní vyřídit nebo reagovat na případné stížnosti, dotazy nebo obavy týkající se nákupu nebo registrace.

12. Vaše práva

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte nárok na řadu práv stanovených příslušnými platnými zákony a můžete je kdykoli uplatnit. Níže uvádíme přehled těchto práv spolu s tím, co z nich pro Vás vyplývá. Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete zde

Všechny takové žádosti zvážíme a v souladu s platnými právními předpisy poskytneme odpověď v přiměřené lhůtě nebo ve lhůtě stanovené zákonem. Upozorňujeme však, že za určitých okolností se můžeme spoléhat na určité výjimky z plnění Vašich žádostí, například pokud potřebujeme informace nadále používat k plnění našich zákonných povinností nebo k určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků. Pokud se výjimka uplatní, sdělíme Vám to při odpovědi na Vaši žádost.

Než odpovíme na jakoukoli Vaši žádost, můžeme Vás požádat, abyste nám poskytli informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti. 

Právo na informace

Máte právo získat jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Proto Vám poskytujeme informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu

Máte právo kdykoli získat přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme, a také je opravit, aktualizovat nebo doplnit. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud je chcete uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, jestliže: 

 1. Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž jsme je shromáždili; nebo
 2. zrušíte svůj dřívější souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste nám dali, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracovávání těchto osobních údajů; nebo
 3. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; nebo
 4. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění oprávněných zájmů společnosti Danone (například ke zdokonalování uživatelských zážitků na webových stránkách); nebo
 5. osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem; nebo
 6. Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních předpisů.

Pokud chcete vymazat své osobní údaje, které uchováváme, spojte se s námi prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

Jestliže osobní údaje, které shromažďujeme, již nejsou zapotřebí k žádnému účelu a my nejsme ze zákona povinni je uchovávat, uděláme vše, co budeme moci, abychom je vymazali, zničili nebo trvale anonymizovali.

Právo vznést námitku

Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování na základě důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud je takové zpracování založeno na našem nebo cizím oprávněném zájmu. Pokud toto právo uplatníte, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel používat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro další zpracování Vašich osobních údajů, které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (například kliknutím na odhlašovací odkaz v našich e-mailech). 

Právo odvolat souhlas

Pokud se při zpracování osobních údajů spoléháme na Váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, pokud:

 1. se domníváte, že osobní údaje, které o Vás máme, nejsou přesné; nebo
 2. se domníváte, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale místo výmazu osobních údajů byste raději, abychom jejich zpracování omezili; nebo
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale Vy je potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků; nebo
 4. jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a čekáte na ověření, zda Vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že je lze přenášet, kopírovat nebo elektronicky přenést. Toto právo se však vztahuje pouze na osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v případě, že zpracování:

 1. je založeno na Vašem souhlasu nebo probíhá za účelem plnění smlouvy; a
 2. probíhá automatizovaně.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud se domníváte, že jsme nedodrželi požadavky na ochranu údajů nebo soukromí, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice, viz www.uoou.cz.

 

13. Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím naší kontaktní stránky zde nebo nám napište na adresu Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, nebo s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde, konečně můžete kontaktovat naši kancelář pro ochranu údajů prostřednictvím e-mailu na adrese dpo.group@danone.com nebo nám můžete napsat na adresu: Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

14. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat (například v souladu se změnami právních předpisů, našich postupů, procedur a organizačních struktur, požadavků uložených nebo doporučených dozorovými orgány nebo z jiných důvodů). Veškeré změny, které v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na této stránce a budou platné od data jejich provedení.  V případech, kdy to od nás bude vyžadovat právní předpis, budeme Vás o všech změnách informovat. Často se prosím vraťte na stránky, abyste se seznámili s případnými aktualizacemi nebo změnami našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 20. ledna 2022.